Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku je aktivitou organizace Rytmus – od klienta k občanovi. z.ú.

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením se v souvislosti s pracovním trhem stává stále diskutovanějším tématem. Děje se tak zejména díky většímu zájmu zaměstnavatelů o společensky udržitelné podnikání a jejich rostoucí ochotě vycházet vstříc požadavkům zaměstnanců. V České republice existuje několik způsobů, jak lze člověka se zdravotním postižením zaměstnat. 

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce

Jan Hamák je dlouhodobě součástí pracovního týmu ve firmě Avast Software s.r.o.

Zaměstnavatel na otevřeném trhu práce s více než 25 zaměstnanci je povinen zaměstnat alespoň 4 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců (tzv. povinný podíl). Pokud firma či organizace tuto povinnost z jakéhokoli důvodu nesplní, vznikají jí finanční náklady. V tomto případě totiž musí z její strany dojít k plnění povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením jedním ze dvou způsobů:

  • Odebíráním výrobků či služeb od zaměstnavatelů na chráněném trhu práce nebo od podnikatelů se zdravotním postižením. 
  • Zasláním finančních odvodů do státního rozpočtu. 

Zaměstnání člověka se zdravotním postižením naopak zaměstnavateli přináší řadu benefitů, mezi něž patří:

  • Nárok na daňovou slevu. 
  • Prestiž – zaměstnavatel se veřejnosti prezentuje jako společensky odpovědná firma. 
  • Zlepšení firemní kultury – přítomnost člověka s postižením vnáší na pracoviště různorodost, zvyšuje empatii a porozumění mezi ostatními zaměstnanci. 

Zaměstnání člověka se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce má výhody i pro něj:

  • Stává se součástí běžného kolektivu a přirozeným způsobem se zapojuje do chodu společnosti.
  • Není závislý na sociálních dávkách a další finanční podpoře ze strany státu. 

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Za zaměstnavatele na chráněném trhu práce je považován subjekt, u nějž tvoří podíl zaměstnanců se zdravotním postižením více než 50 % a současně je dohodou s Úřadem práce uznán za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Mezi zaměstnavateli na chráněném trhu práce lze najít rozmanité podniky, dílny a družstva, které dávají lidem se zdravotním postižením různou míru možnosti zapojit se do běžné společnosti a setkávat se během výkonu práce s lidmi bez zdravotního postižení (kavárny, úklidové firmy nebo výrobní družstva invalidů). 

Někteří lidé se zdravotním postižením dávají přednost chráněnému trhu práce, protože se na tomto typu pracoviště mohou cítit jistě. 


Zatímco zaměstnavatelé na chráněném trhu práce se svým statutem zavazují k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a stát je z finančního hlediska podporuje přímo, firmy na otevřeném trhu práce mají mnohem menší systémovou a finanční podporu.

V souvislosti se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením lze pak za nejvýhodnější variantu považovat jejich uplatnění na otevřeném trhu práce. Z tohoto způsobu těží nejen zaměstnanec se zdravotním postižením, ale také firmy a stát. Zaměstnáváním lidí s postižením na otevřeném trhu práce zároveň dochází k naplňování národního dokumentu Strategie sociálního začleňování 2021 – 2030, jehož cílem je mimo jiné snižování nerovnosti osob s různým typem znevýhodnění ve společnosti.

Posláním soutěže Stejná šance je ocenit právě ty zaměstnavatele, kteří se i navzdory výrazně menší podpoře rozhodnou dát příležitost lidem s postižením a zaměstnat je.