Soutěž Stejná šance – zaměstnavatel roku je aktivitou organizace Rytmus – od klienta k občanovi. z.ú.

Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením se v souvislosti s pracovním trhem stává stále diskutovanějším tématem. Děje se tak zejména díky většímu zájmu zaměstnavatelů o společensky udržitelné podnikání a jejich rostoucí ochotě vycházet vstříc požadavkům zaměstnanců. V České republice existuje několik způsobů, jak lze člověka se zdravotním postižením zaměstnat.

1) Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce

Zaměstnavatel na otevřeném trhu práce s více než 25 zaměstnanci je povinen zaměstnat alespoň 4 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců. Pokud firma či organizace tuto povinnost z jakéhokoli důvodu nesplní, vznikají jí finanční náklady. V tomto případě totiž musí z její strany dojít k plnění tzv. povinného podílu. K plnění povinného podílu může dojít dvěma způsoby:

  • Odebíráním výrobků či služeb od zaměstnavatelů na chráněném trhu práce nebo od podnikatelů se zdravotním postižením.
  • Zasíláním finančních odvodů do státního rozpočtu.

Člověk se zdravotním postižením naopak zaměstnavateli přináší řadu benefitů, mezi ně patří:

  • Nárok na daňovou slevu či dotace.
  • Prestiž – zaměstnavatel se veřejnosti prezentuje jako společensky odpovědná firma.
  • Zlepšení firemní kultury – přítomnost člověka s postižením na pracovišti přináší různorodost, zvyšuje empatii a porozumění mezi ostatními zaměstnanci.

Zaměstnávání člověka se zdravotním postižením na otevřeném trhu práce má výhody i pro něj:

  • Stává se součástí běžného kolektivu a přirozeným způsobem se zapojuje do chodu společnosti.
  • Není závislý na sociálních dávkách a další finanční podpoře ze strany státu.

2) Zaměstnávání lidí se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Za zaměstnavatele na chráněném trhu práce je považován subjekt, u nějž tvoří podíl zaměstnanců se zdravotním postižením více než 50 % a současně je dohodou s Úřadem práce uznán za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Takového zaměstnavatele lze rozdělit do několika kategorií:

  • Splňuje veškerá kritéria otevřeného trhu práce. Zaměstnanci zde mimo jiné přicházejí do kontaktu s okolím a dostávají adekvátní mzdu. Jde např. o tréninkové kavárny, úklidové firmy atd.
  • Zaměstnavatel splňuje pouze některá kritéria otevřeného trhu práce.
  • Zaměstnavatel, který nesplňuje kritéria otevřeného trhu práce. Jedná se zejména o podniky, kde jsou zaměstnaní výhradně lidé se zdravotním postižením a na pracovišti téměř nepřicházejí do kontaktu s běžným okolím.

Jak je patrné, v souvislosti se zaměstnáváním lidí se zdravotním postižením lze za nejvýhodnější variantu považovat jejich uplatnění na otevřeném trhu práce. Z tohoto způsobu těží nejen sám zaměstnanec se zdravotním postižením, ale také firmy, stát a nakonec i sama společnost.